Những loại visa Mỹ được hoạt động truyền thông báo chí tại Mỹ

Tổng quan visa Mỹ diện truyền thông

Thị thực visa Mỹ diện truyền thông (I) là thị thực không định cư dành cho người đại diện của cơ quan truyền thông  nước ngoài  đến Hoa Kỳ để công tác tạm thời  khi  văn phòng chính của họ ở  nước ngoài.  Một số quốc gia có chính sách áp dụng một số quy định và lệ phí theo luật di trú của họ, Theo đó, Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng các quy định tương tự, điều này được gọi là “quan hệ tương hỗ”. Các quy định cấp thị thực báo chí, truyền thông cho người đại diện cơ quan báo chí truyền thông nước ngoài sẽ được xem xét dựa trên cơ sở chính quyền của nước sở tại của đương đơn có cấp đặc quyền tương tự cho người đại diện cơ quan báo chí, truyền thông của Hoa Kỳ hay không.

Tiêu chuẩn visa Mỹ diện truyền thông

Các đương đơn phải đáp ứng những yêu cầu rất cụ thể, theo luật di trú của Hoa Kỳ, mới đủ điều kiện được cấp thị thực báo chí, truyền thông. Để  được cấp thị thực truyền thông (I), các đương đơn  phải chứng minh  họ hội đủ các tiêu chuẩn.

Theo luật di trú của Hoa Kỳ, thị thực truyền thông dành cho "người đại diện  cơ quan truyền thông nước ngoài", bao gồm các thành viên thuộc ngành báo chí, phát thanh, phim hoặc in. Công việc  của những người này cần thiết cho hoạt động  truyền thông ở nước ngoài, chẳng hạn như phóng viên, nhóm làm phim, biên tập viên và những người có nghề nghiệp tương tự đến Hoa Kỳ để tham gia công việc của họ. Đương đơn xin thị thực này chỉ để tham gia  các hoạt động phục vụ cho cơ quan báo chí, truyền thông của họ ở nước ngoài. Để đủ điều kiện được cấp thị thực báo chí, mục đích của chuyến đi phải cần thiết về mặt thông tin và thường liên quan đến quy trình thu thập tin tức hay  tường thuật sự kiện thực tế . Viên chức lãnh sự  sẽ quyết định liệu hoạt động của đương đơn có đủ điều kiện  được cấp thị thực truyền thông không.  Ví dụ đưa tin về sự kiện thể thao thường là lý do phù hợp để được cấp thị thực truyền thông. Các ví dụ khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những loại hoạt động liên quan đến truyền thông như sau:

 • Nhân viên chính của  cơ quan truyền thông nước ngoài tham gia  quay phim về một sự kiện tin tức hoặc phim tài liệu.
 • Thành viên của cơ quan truyền thông tham gia vào việc sản xuất hoặc phân phối phim sẽ chỉ đủ điều kiện  được cấp thị thực truyền thông nếu tài liệu  trong phim sẽ được sử dụng để truyền bá thông tin hoặc tin tức. Ngoài ra, nguồn và việc phân bổ tài chính  cho hoạt động này phải đến từ bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Các nhà báo làm việc theo hợp đồng. Những người có thẻ nhà báo do một tổ chức báo chí chuyên nghiệp cấp, nếu làm việc theo hợp đồng và  sản phẩm của họ được sử dụng ở nước ngoài bởi một phương tiện thông tin hoặc văn hóa để truyền bá thông tin hoặc tin tức không nhằm mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại. Xin lưu ý rằng họ cần có hợp đồng lao động hợp lệ.
 • Nhân viên của các công ty sản xuất độc lập khi những nhân viên đó có  thẻ nhà báo do một hiệp hội báo chí chuyên nghiệp cấp.
 • Các nhà báo nước ngoài làm việc cho một văn phòng chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài của một công ty truyền thông , một tờ báo hoặc một mạng lưới truyền thông của Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ  để  đưa tin về các sự kiện tại Hoa Kỳ chỉ dành cho khán giả nước ngoài.
 • Đại diện được công nhận của văn phòng du lịch được chính phủ nước ngoài kiểm soát, điều hành hoặc được trợ cấp toàn bộ hoặc một phần và họ tham gia chủ yếu vào việc phổ biến thông tin du lịch  về quốc gia đó và  họ không đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực loại A-2.
 • Những người viết về thông tin kỹ thuật. Nhân viên các tổ chức có  văn phòng  ở Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ để phổ biến thông tin kỹ thuật .

Nhà báo tự do sẽ chỉ được  xem xét cấp thị thực loại I nếu họ đáp ứng tất cả các tiêu chí sau. Nhà báo phải có:

 • Thẻ nhà báo do một tổ chức báo chí chuyên nghiệp cấp
 • Hợp đồng làm việc với một tổ chức truyền thông
 • Đưa tin không nhằm mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại

Nhiếp nh gia tham gia chụp ảnh cho đoàn phim được phép đến Hoa Kỳ bằng thị thc B-1  nếu họ không nhận thu nhập từ nguồn của Hoa Kỳ.

Hạn chế visa Mỹ diện truyền thông

Công dân của các  quốc gia tham gia Chương trình Min Th thực là phóng viên hoặc làm về truyền thông muốn đến Hoa Kỳ tạm thời với tư cách là đại diện của  cơ quan truyền thông nước ngoài  phải xin thị thực truyền thông. Họ không thể  vào Hoa Kỳ theo chương trình Miễn thị thực và họ cũng không được vào Hoa Kỳ  bằng thị thực du lịch (loại B). Nếu bạn thử vào Hoa Kỳ bằng chương trình Miễn thị thực hoặc bằng thị thực du lịch,  bạn có thể  bị nhân viên của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tại cửa khẩu nhập cảnh từ chối cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ . Danh sách dưới đây mô tả các tình huống có thể sử dụng Thị thực du lịch hoặc Chương trình Miễn thị thực.

Đến Hoa Kỳ bằng thị thực Du lịch

Bạn có thể sử dụng thị thực du lịch nếu mục đích chuyến đi của bạn là dành cho các hoạt động sau:

Tham dự hội thảo hoặc cuộc họp

Các đại diện truyền thông đến Hoa Kỳ để tham dự các hội thảo hoặc cuộc họp với tư cách là người tham  dự và sẽ không  đưa tin về cuộc họp, trong khi ở Hoa kỳ hoặc khi đã trở về, có thể  sử dụng thị thực du lịch để vào Hoa Kỳ. Luật di trú phân biệt loại thị thực ở điểm là liệu họ có "tham gia công việc của họ" không.

Diễn giả, ging dy hoc tham gia vào các hot đng hc tập

Các đại diện truyền thông phải có thị thực du lịch khi đến Hoa Kỳ nhằm mục đích để  trình bày, giảng dạy hoặc tham gia vào các hoạt động học tập khác tại  cơ quan phi lợi nhuận  liên kết,  tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận,  tổ chức nghiên cứu của chính phủ hoặc  tại trường đại học mà đương đơn sẽ nhận tiền thù lao. Tuy nhiên, phần trình bày  không được kéo dài hơn chín ngày tại cùng một  địa điểm và người diễn thuyết không được nhận tiền  thù lao của hơn năm  tổ chức cho những hoạt động này tính từ  sáu tháng gần đây.

Mua thiết b truyền thông

Nhân viên của cơ quan truyền thông nước ngoài có thể sử dụng thị thực du lịch để đến Hoa Kỳ để mua thiết bị truyền thông hoặc bản quyền phát sóng  hoặc nhận các đơn đặt hàng thiết bị truyền thông hoặc quyền phát sóng tại nước ngoài vì những hoạt động này thuộc phạm vi công tác thông thường.

Du lịch

Nhà báo nước ngoài có thể  sử dụng thị thực du lịch cho mục đích du lịch ở Hoa Kỳ mà  không cần thị thực truyền thông, với điều kiện họ sẽ không  đưa tin về các sự kiện .

Sử dụng thị thực làm việc tạm thời

Mặc dù một số hoạt động nhất định đủ điều kiện xin thị thực truyền thông vì những hoạt động đó có đặc trưng thu thập thông tin và tin tức nhưng nhiều hoạt động khác lại không đủ điều kiện. Đơn xin thị thực sẽ được  xem xét một cách toàn diện theo  từng trường hợp cụ thể. Viên chức lãnh sự  tập trung vào việc xem xét liệu mục đích của chuyến đi có cần thiết về mặt thông tin không, và liệu chuyến đi có liên quan đến quá trình thu thập thông tin không để xác định liệu đương đơn có đủ điều kiện được cấp thị thực truyền thông không. Danh sách dưới đây  liệt kê các tình huống mà đương đơn cần có thị thực  làm việc tạm thời như thị thực H, O hoặc P thay cho loại thị thực nhà báo/truyền thông I.

Có thể sử dụng Thị thực công tác tạm thời nếu mục đích chuyến đi của bạn là dành cho các hoạt động sau:

Lấy tư liệu phim cho các mục đích giải trí hoặc quảng cáo thương mại

Các đương đơn đến Hoa Kỳ với mục đích làm phim hoặc làm việc về phim, nhằm  mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại không được sử dụng thị thực truyền thông. Đương đơn cần có thị thực  làm việc tạm thời.

Hỗ tr sn xut như người soát li, qun lý thư vin hoc nhà thiết kế sn xuất

Những người tham gia vào các hoạt động liên quan như người soát lỗi, quản lý thư viện, nhà thiết kế sản xuất, v.v không đủ điều kiện được cấp thị thực truyền thông và có thể đủ điều kiện xin loại thị thực khác như thị thực H, O hoặc P.

Sự kin sân khấu, show truyn hình và chương trình đố vui

 Các sự kiện mang tính chất sân khấu  và dàn dựng, ngay cả khi không có  kịch bản, chẳng hạn như chương trình truyền hình thực tế và chương trình đố vui, không nhằm mục đích chính là cung cấp thông tin và thường không liên quan đến báo chí. Tương tự như vậy, phim tài liệu mang tính chất  giải trí với các diễn viên cũng không được coi là nhằm mục đích cung cấp thông tin. Các thành viên  tham gia vào việc sản xuất này sẽ không đủ điều kiện  được cấp thị thực truyền thông. Các công ty truyền hình, phát thanh và sản xuất phim có thể  tư vấn các  luật sư di trú chuyên về công việc truyền thông để được  hướng dẫn phù hợp với các dự án hiện tại.

TIN LIÊN QUAN: Dịch vụ xin visa tôn giáo đi Mỹ, Tư vấn thủ tục xin visa tôn giáo Hoa Kỳ làm việc định cư

Sản xut ni dung truyn thông ngh thuật

Các đại diện truyền thông đến Mỹ để tham gia vào việc sản xuất nội dung truyền thông nghệ thuật (trong đó sẽ sử dụng diễn viên) sẽ không đủ điều kiện được cấp thị thực truyền thông. Các công ty truyền hình, phát thanh và sản xuất phim có thể  tư vấn các chuyên gia luật sư di trú chuyên về công việc truyền thông để được  hướng dẫn cụ thể phù hợp với các dự án hiện tại.

Người phụ thuộc

Vợ/chồng hoặc con chưa kết hôn dưới 21 tuổi muốn đi cùng hoặc tham gia cùng người có thị thực truyền thông I  tại Hoa Kỳ trong thời gian lưu trú của họ cần có thị thực I dành cho người phụ thuộc . Vợ/chồng và/hoặc con không dự định cư trú tại Hoa Kỳ với người có thị thực chính mà chỉ muốn đi  du lịch có thể đủ điều kiện xin thị thực du lịch (B-2).

Vợ/chồng và người phụ thuộc không được làm việc tại Hoa Kỳ bằng thị thực  I dành cho người phụ thuộc. Nếu vợ/chồng hoặc người phụ thuộc  muốn làm việc, họ sẽ cần có thị thực  làm việc phù hợp.

 • TƯ VẤN LÀM VISA ĐI Mỹ TẠI VIETGREENVISA - 0989 313339

  Khách hàng Tư vấn Làm visa đi Mỹ  tại Viet Green Visa sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi của công ty như:

  1. Viet Green Visa  sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Làm visa đi Syria:
  – Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp visa đi Mỹ  
  – Tư vấn Làm visa đi Mỹ  – Tư vấn về thời hạn đóng Visa, gia hạn Visa…
  – Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Làm visa đi Mỹ  
  – Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
  -  Tư vấn làm visa đi Mỹ   24/7 tại số: 0837333335 | 0989 313339
  -  Tư vấn làm visa du lịch Mỹ  , visa công tác Mỹ  , visa lao động Mỹ tại địa chị email:vietgreenvisa@gmail.com | visa@dulichxanh.com.vn
  - Quý khách tham khảo làm visa đi Mỹ tại địa chỉ website: www.lamvisa.info

  2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
  – Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của Viet Green Visa sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  – Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Làm visa đi Mỹ  , chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
  – Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đến việc xin visa đi Mỹ  

  3. Viet Green Visa sẽ đại diện hoàn tất các Thủ tục Làm visa đi Mỹ cho khách hàng như:
  – Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Viet Green Visa sẽ tiến hành soạn hồ sơ Làm visa đi Mỹ  cho khách hàng; – Đại diện lên cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ Làm visa đi Mỹ  cho khách hàng;
  - Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
  – Đại diện nhận visa đi Mỹ  cho khách hàng.  

  4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng làm visa Mỹ:
  – Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng; 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHAI FORM + LẤY XÁC NHẬN KHÁCH SẠN + LÀM LỊCH TRÌNH

(Chỉ áp dụng cho Đại lý của Viet Green Visa)

1. Visa Châu Âu: 20 USD/bộ hồ sơ 

2. Visa Mỹ: 05 USD/bộ hồ sơ

3. Visa Úc/New Zealand: 15 USD/bộ hồ sơ

4. Visa Anh: 15 USD/ bộ hồ sơ

5. Thổ Nhĩ Kỳ: 10 USD/ bộ hồ sơ

6. Ấn Độ: 2 USD/ bộ hồ sơ

DỊCH VỤ XÁC NHẬN SỔ TIÊT KIỆM LÙI NGÀY LÀM VISA HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN.... 200.000.000 ĐỒNG CHỈ VỚI 2.500.000 - 2.800.000 ĐỒNG/KHÁCH

Viet Green Visa là Trung tâm Visa uy tín hơn 15 kinh nghiệm với dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam; Chúng tôi cam kết tỷ lệ đạt visa 99% và đặc biệt Cam kết Hoàn tiền dịch vụ 100% nếu trượt Visa;

Connect with Viet Green Visa

    

KHUYẾN CÁO QUAN TRỌNG

1/ VIET GREEN VISA – DU LỊCH XANH CHỈ THU TIỀN DỊCH VỤ TƯ VẤN VISA TOÀN CẦU BẰNG TIỀN MẶT CÓ PHIẾU THU VÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM ĐỐC hoặc ƯU TIÊN CHUYỂN KHOẢN vào:

 • CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ TIẾN DŨNG
 • SỐ TÀI KHOẢN DUY NHẤT: 0021000033333
 • TẠI VIETCOMBANK, CHI NHÁNH HÀ NỘI

HOẶC

CTK:  LÊ TIẾN DŨNG

STK:  002 10000 33333

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

CN HÀ NỘI

CTK: LÊ TIẾN DŨNG

STK: 333 33333 33333

NGÂN HÀNG VPBANK

CN TRẦN HƯNG ĐẠO, HÀ NỘI

CTK: LÊ TIẾN DŨNG

STK: 1201 000 38 33333

NGÂN HÀNG BIDV

CN SỞ GIAO DICH I

HÀ NỘI   

CTK: LÊ TIẾN DŨNG

STK:0670000 3333333

SEABANK

CN SỞ GIAO DICH

HÀ NỘI   

CTK: LÊ TIẾN DŨNG

STK: 6333 333 3336

TP BANK

CN HỘI SỞ

Hà Nội

2/ TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRẢ TIỀN MẶT HOẶC KHÔNG CHUYỂN KHOẢN CHO BẤT KỲ  NHÂN VIÊN / NGƯỜI  NÀO HẾT TRONG/NGOÀI CÔNG TY CHÚNG TÔI khi chưa có ỦY QUYỀN từ Tổng giám đốc Viet Green Visa. NẾU NGƯỢC LẠI, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG, KẾT QUẢ DỊCH VỤ VISA CŨNG NHƯ TIỀN BẠC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

3/ CHÚNG TÔI CAM KẾT HOÀN 100% TIỀN DỊCH VỤ, KHÔNG BAO GỒM PHÍ ĐẠI SỨ QUÁN, DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG. QUYỀN LỢI NÀY CHỈ ÁP DỤNG KHI QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN ĐÚNG Ở ĐIỀU KHUYẾN CÁO SỐ 1

4/ Viet Green Visa làm việc theo ĐÚNG CHUẨN QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ VISA  đi nước ngoài cho Quý khách một cách chuyên nghiệp - minh bạch - uy tín

Thông tin liên hệ đặt dịch vụ làm visa tại Viet Green Visa 0989313339 / visa@dulichxanh.com.vn / vietgreenvisa@gmail.com / visavietnam2014@gmail.com hoặc Facebook:https://www.facebook.com/vietgreenvisas/ 

kinh nghiệm xin visa đi Nhật

 

VIET GREEN VISA IMMIGRATION EMBASSY - Makes Your Ideas Be Active
CÔNG TY DỊCH VU TƯ VẤN VISA TOÀN CẦU CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Hà Nội/ Bắc Ninh/ Hải Dương:  024.66888684 / 0989.313339
Hồ Chí Minh / Cần Thơ/ Vũng Tàu:   028 22656666
Quảng Ninh/ Hải Phòng:: 0989 313339 
Sapa / Yên Bái / Tuyên Quang: 0837 333335 
Đà Lạt / Đăk Lắc / Gia Lai: 0835 333 331
Quảng Bình / Quảng Trị:  0232.3868666 / 0232.3836333
Hà Tĩnh / Nghệ An: 090 3295 730
Nha Trang/ Phú Yên / Quy Nhơn: 0988262616
Huê/ Đà Nẵng: 0837 333335 / 097282 4444 Website: www.lamvisa.info | www.daisuquan.info | www.vietgreenvisa.com
Email: visa@dulichxanh.com.vn | vietgreenvisa@gmail.com | visa@vietgreentravel.com

 

BACK TO TOP