Làm visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân duy nhất còn lại - Visa 115

Visa này áp dụng đối với đối tượng có họ hàng gần thường trú ở Úc và là công dân Úc, cư dân thường trú ở Úc hoặc cư dân New Zealand đủ điều kiện.

Tư vấn làm visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân già yếu lệ thuộc - Visa 114

Visa 114 này cho phép đối tượng lớn tuổi sống phụ thuộc vào họ hàng ở Úc đối với tất cả hoặc phần lớn các chi phí sinh hoạt khi di cư đến Úc.

Xin cấp visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Người con phụ thuộc - Visa 445

Loại visa này dành cho con cái phụ thuộc có thể là con ruột hay con của vợ/chồng trong lần hôn nhân trước, có cha/mẹ đang sở hữu Visa tạm theo diện bảo lãnh vợ/chồng và chưa được cấp Visa…

Cấp visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện con nuôi - Visa 102

Đây là visa vĩnh viễn cho trẻ dưới 18 tuổi đã được nhận nuôi hoặc sắp được nhận nuôi từ bên ngoài nước Úc. Cha/mẹ nuôi, hoặ

Tư vấn làm visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Con ruột / Con ghẻ - Visa 101

Visa 101 này là Visa vĩnh viễn cho phép con cái đến và ở lại Úc cùng với cha/mẹ là người bảo trợ. Cha/mẹ phải là công dân Úc, cư dân vĩnh viễn Úc hoặc công dân New Zealand đủ…

Làm visa định cư úc đoàn tụ gia đình diện Cha mẹ có đóng tiền một phần (tạm trú) - Visa 173

Thị thực 173 này dành cho cha mẹ ở bên ngoài nước Úc, có con cái định cư ở Úc, để đến và sống ở Úc trong vòng 2 năm. Quý vị không thể gia hạn hoặc tái tục thị…

Tư vấn cấp visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Cha mẹ có đóng tiền toàn phần (thường trú) - Visa 143

Visa 143 này cho phép chamẹ di trú đến Úc lâu dài, để đoàn tụ với con cái đang sống ở Úc. Visa này yêu cầu rằng quý vị được con cái bảo trợ, hoặc một người bảo trợ đủ…

Dịch vụ cấp visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện cha mẹ không đóng tiền - Visa 103

Visa 103 này cho phép cha mẹ di trú đến Úc sinh sống vĩnh viễn ở Úc cùng con cái của họ đang ở Úc. Visa này yêu cầu quý vị phải được bảo trợ bởi con cái của quý…

Làm visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Vợ, chồng hoặc hôn nhân đồng tính - Visa 309

Loại Visa này cho phép quý vị vào Úc và kết hôn với vợ/chồng chưa cưới trong thời hạn Visa có hiệu lực 9 tháng. Vợ/chồng chưa cưới của quý vị phải thuộc một trong những trường hợp sau:

Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Người sắp kết hôn - Visa 300

Loại thị thực này cho phép quý vị vào Úc và kết hôn với vợ/chồng chưa cưới trong thời hạn thị thực có hiệu lực 9 tháng. Vợ/chồng chưa cưới của quý vị phải thuộc một trong những trường hợp…

Xin visa Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Vợ, chồng hoặc hôn nhân đồng tính, visa Úc 309 vợ chồng

Visa này dành cho quý vị nếu quý vị muốn vào Úc dựa trên mối quan hệ với người phối ngẫu. Người phối ngẫu của quý vị phải là một trong những người sau: Là công dân Úc; Là cư…

Các loại visa định cư Úc theo dạng đoàn tụ gia đình

Để xin một trong 2 loại visa Úc theo diện vợ/chồng dưới đây, đương đơn phải được sự bảo lãnh của người mang quốc tịch Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đang sinh sống tại Úc.…

Làm visa Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Người sắp kết hôn, visa Úc 300 sắp kết hôn

Loại thị thực này cho phép quý vị vào Úc và kết hôn với vợ/chồng chưa cưới trong thời hạn thị thực có hiệu lực 9 tháng. Vợ/chồng chưa cưới của quý vị phải thuộc một trong những trường hợp…

BACK TO TOP