• Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ chứng minh thu nhập từ lương cho các khách hàng có thu nhập thực sự. Nhưng gặp khó khăn về giấy tờ. Không chứng minh thu nhập để xin visa ra nước ngoài với mục đích ở lại; phi pháp; không đúng với mục đích khai báo với đại sứ quán. Không chứng minh thu nhập để vay vốn ngân hàng. Dịch vụ này không hoàn phí trong mọi trường hợp.
  • Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ chứng minh thu nhập từ lương cho các khách hàng có thu nhập thực sự. Nhưng gặp khó khăn về giấy tờ. Không chứng minh thu nhập để xin visa ra nước ngoài với mục đích ở lại; phi pháp; không đúng với mục đích khai báo với đại sứ quán. Không chứng minh thu nhập để vay vốn ngân hàng. Dịch vụ này không hoàn phí trong mọi trường hợp.
  • Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ chứng minh thu nhập từ lương cho các khách hàng có thu nhập thực sự. Nhưng gặp khó khăn về giấy tờ. Không chứng minh thu nhập để xin visa ra nước ngoài với mục đích ở lại; phi pháp; không đúng với mục đích khai báo với đại sứ quán. Không chứng minh thu nhập để vay vốn ngân hàng. Dịch vụ này không hoàn phí trong mọi trường hợp.
  • Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ chứng minh thu nhập từ lương cho các khách hàng có thu nhập thực sự. Nhưng gặp khó khăn về giấy tờ. Không chứng minh thu nhập để xin visa ra nước ngoài với mục đích ở lại; phi pháp; không đúng với mục đích khai báo với đại sứ quán. Không chứng minh thu nhập để vay vốn ngân hàng. Dịch vụ này không hoàn phí trong mọi trường hợp.
Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ chứng minh thu nhập từ lương cho các khách hàng có thu nhập thực sự. Nhưng gặp khó khăn về giấy tờ. Không chứng minh thu nhập để xin visa ra nước ngoài với mục đích ở lại; phi pháp; không đúng với mục đích khai báo với đại sứ quán. Không chứng minh thu nhập để vay vốn ngân hàng. Dịch vụ này không hoàn phí trong mọi trường hợp.
  • Let choose Viet Green Visa: We know that getting Vietnam visa is a small task in preparation for your trip to Vietnam, it sometimes tends to consume much of your time and money. Some travelers think that getting visa to Vietnam is so complicated,this is what travelers likely call off their trip . In such cases, we think you might decide again and update on your Vietnam renewal achievement
BACK TO TOP